Sri Akhand Path Sahib Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

Après Sri Akhand Path Sahib Ji, il y aura le Gurbani Kirtan jusqu'à 14h.

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Jasvir Singh servira Sri Sukhmani Sahib Path Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Akhand Path Sahib Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Manjit Singh servira Sri Akhand Path Sahib Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Manveer Singh Sidhu servira Sri Sukhmani Sahib Path Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Jeet Singh servira Sukhmani Sahib Path Ji.

Sri Akhand Path Sahib Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

L'Union Internationale Conseil Sikh France servira Sri Akhand Path Sahib Ji à la mémoire des martyrs.

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Ranjit Singh Nijjar servira Sri Sukhmani Sahib Path Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Raghbir Singh Kohar servira Sri Sukhmani Sahib Path Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Akhand Path Sahib Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Surjit Singh servira Sri Akhand Path Sahib Ji et le Langar (restauration gratuite).

Sri Sukhmani Sahib Path Ji

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France

La famille de Nishan Singh et Sarabjit Singh servira Sri Sukhmani Sahib Path Ji et le Langar (restauration gratuite).

Vaisakhi Nagar Kirtan

Gurdwara Singh Sabha France Culte Sikh 16 Rue de la Ferme, Bobigny, France